Koffer prinsjesdag

Prinsjesdag 2016: Zorgverzekeringen

Op 20 september 2016 (Prinsjesdag) heeft de regering haar plannen voor 2017 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen op het gebied van zorgverzekeringen. De Tweede en Eerste Kamer zullen nog stevig discussiëren over de inhoud. Op basis van de uitkomst van die debatten kunnen er nog wijzigingen in de plannen worden doorgevoerd. Naast de begrotingsplannen geven we ook een samenvatting van de wijzigingen in de dekking van de basisverzekering.

De zorg speelt een belangrijke rol in het vaststellen van de begroting. Met een budget van 69 miljard euro is de zorg verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de totale uitgaven van de overheid. En de zorguitgaven blijven stijgen. In 2017 stijgen de zorgkosten naar verwachting nog iets meer dan in 2016. De extra stijging in 2017 wordt met name veroorzaakt doordat de werkgelegenheid in de zorg toeneemt. In de jaren 2013 tot en met 2016 nam de werkgelegenheid in de zorgsector nog af.

De uitgaven op het gebied van zorg nemen nog altijd harder toe dan de economie van Nederland als geheel. Het is daarom van groot belang dat de zorguitgaven goed bewaakt worden.

Dat de zorguitgaven stijgen, is al jaren een trend. Daar is een aantal oorzaken voor, waaronder vergrijzing. Nederland vergrijst steeds meer. In 1950 was nog minder dan een op de drie volwassenen in Nederland een 50-plusser. Naar verwachting is in 2019 de helft van alle volwassenen 50-plus. Ouderen vragen meer zorg, maar vergrijzing is niet hele verklaring. In iedere levensfase neemt de zorgconsumptie toe, door betere en duurdere zorg.

Het kabinet probeert de zorgkosten onder controle te brengen door grotere doeltreffendheid en niet door minder zorg.

Premie en zorgtoeslag
De nominale premie van de zorgverzekering neemt in 2017 naar verwachting met gemiddeld € 3,50 per maand toe. Dit zou een negatief effect hebben op de koopkracht van minima. Daarom wordt de zorgtoeslag aangepast. Voor lage inkomens gaat de zorgtoeslag omhoog, maar de afname van de zorgtoeslag gaat sneller naarmate het inkomen toeneemt.

De maximale zorgtoeslag voor een éénpersoonshuishouden wordt in 2017 € 84 per maand. Dit was € 83 per maand in 2016. De maximale zorgtoeslag voor een meerpersoonshuishouden wordt in 2017 € 162 per maand. Dit was € 158 per maand in 2016. Er wordt in 2017 in totaal ruim 4,4 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd.

De daadwerkelijke premiestijging is afhankelijk van de zorgverzekeraars. Op 19 november 2016 moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Verplicht eigen risico blijft gelijk
Het verplicht eigen risico in 2017 blijft € 385.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De inkomensafhankelijke bijdrage daalt in 2017 met 0,1% naar 6,65% (regulier tarief) en 5,4% (verlaagd tarief).

Overige begrotingsmaatregelen
500 miljoen euro aan geplande bezuinigingen in de langdurige zorg gaan niet door. In 2017 is er 200 miljoen euro extra voor wijkverpleging. Er komt een publiekscampagne om depressies te herkennen en bespreekbaar te maken en er komt geld beschikbaar voor betere gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen.

Dekking
In 2017 verandert het verzekeringspakket op een aantal punten. Deze veranderingen waren al voor Prinsjesdag bekend.

Buitenlanddekking blijft in stand
De buitenlanddekking van de basisverzekering zal niet per 1 januari 2017 worden beperkt tot Europadekking. De wetswijziging die daarvoor nodig is, heeft nog niet plaatsgevonden.

Medisch noodzakelijke plastische chirurgie
Het pakket is uitgebreid met bovenooglidcorrectie (bij ernstige gezichtsveldbeperking), medisch noodzakelijke besnijdenis, en het plaatsen van borstprothesen (bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders).

Oefentherapie bij etalagebenen
Vanaf 1 januari 2017 kunnen mensen met etalagebenen 37 behandelingen oefentherapie vergoed krijgen. Ook de eerste twintig behandelingen worden in dat geval vergoed uit de basisverzekering.

Eigen bijdragen gebitsprotheses
Per 2017 geldt voor een prothese op implantaten voor de onderkaak een eigen bijdrage van 10%. Voor een prothese op implantaten voor de bovenkaak geldt een eigen bijdrage van 8%.

De eigen bijdrage van een reguliere volledige gebitsprothese is 25% en verandert niet.

Fronttandvervanging jongeren
Indien vóór het 18de levensjaar een snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, is vanaf 2017 tot 23 jaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.

Kortdurend verblijf
Voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.

Gegevensinzage
Vlak voor Prinsjesdag zijn de inzagemogelijkheden van zorgverzekeraars in patiëntendossiers uitgebreid zodat fraude door niet-gecontracteerde zorgaanbieders beter bestreden kan worden.