Calculator en grafieken

Trek lijfrentepremie in het juiste jaar af

Door Jelle van den Berg

Belastingplichtigen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een pensioentekort
hebben, kunnen gebruik maken van een aftrek lijfrentepremie (aan een verzekeraar), een
lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht. Op deze manier kan er (aanvullend) inkomen
voor de ‘oude dag’ worden opgebouwd.

Het is echter van belang dat de betaalde premie en/of inleg af wordt getrokken in het jaar dat ze ook
worden betaald (art. 3.147 Wet IB 2001).

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk hierover een uitspraak gedaan. Belanghebbende sluit
in 2007 een lijfrenteverzekering. Hij betaalt € 600 aan lijfrentepremies in 2010. Hij was echter
vergeten om de premies van 2007 t/m 2009 in aftrek te brengen. Hij wilde dit pragmatisch oplossen
door in 2010 € 2.400 aan lijfrentepremie in zijn aangifte IB/PVV 2010 af te trekken. De inspecteur
accepteerde slechts € 600. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de inspecteur de
lijfrentepremieaftrek terecht corrigeerde. De in eerdere jaren betaalde premies, die belanghebbende
in die jaren niet in aftrek heeft gebracht, kan hij niet alsnog in 2010 in aanmerking nemen. (1)

Over enkele maanden moeten de aangiften IB 2017 worden gedaan. Vraag dan ook nadrukkelijk na
bij uw klant of er in 2017 ook lijfrentebetalingen/stortingen zijn gedaan. Die zijn dan, mits voldaan
wordt aan alle voorwaarden, aftrekbaar.

Wat te doen met ‘vergeten’ premies?

In de eerste plaats is het handig na te gaan of een eerdere aangifte al definitief is. Stel dat de aanslag
2016 nog niet definitief is vastgesteld dan is het mogelijk om via een bezwaarschrift alsnog aftrek te
realiseren van in 2016 betaalde premies.

AIs de aangifte al wel definitief is, kan bij de fiscus een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies of
bedragen’ (ook wel saldoverklaring) worden opgevraagd. Regel dit wel voordat de uitkeringen
beginnen!
Met deze Verklaring weet de verzekeraar of bank hoe hoog het bedrag is van de premies of bedragen
die niet zijn afgetrokken. Over dat deel hoeft dan geen loonheffing worden ingehouden. In dit geval
kunnen de gegevens van de jaaropgaaf in de aangifte inkomstenbelasting worden overgenomen. De
verklaring kan worden aangevraagd via

Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

Op de site van de Belastingdienst staat aangegeven welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag van
een Verklaring. (2)
Op deze site is ook aangegeven op welke wijze u zelf (dus zonder melding aan verzekeraar of bank)
de niet in aftrek gebrachte premies kunnen worden verrekend.


1) Hof Arnhem-Leeuwarden, nr: 16/01141, ECLI:NL:GHARL:2017:9611, V-N Vandaag 2017/2653.

2) https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sparen-voor-extra-inkomen/u-krijgt-een-uitkering-uit-een-lijfrente/u-hebt-niet-alle-premies-of-stortingen-afgetrokken/verklaring-niet-afgetrokken-premies-of-bedragen

Bewijslast
Uw klant (belastingplichtige) moet bewijzen dat de premies ook daadwerkelijk zijn betaald en niet
zijn afgetrokken.